SKOGEN ÄR BRA!


Vårt välbefinnande ökar när vi tillbringar tid i naturen. I Sverige har vi vår unika allemansrätt som innebär att skogen är öppen för alla, utan att någon behöver be om lov från markägaren.

Kom ihåg att vara försiktig och värna alltid om naturen och djuren och undvik att störa, skräpa ner eller skada växter och djur. Läs mer om allemansrätten på Naturvårdsverket: Allemansrätten


Skogsbilvägar

Många skogsbilvägar är öppna för dem som vill komma ut i skogen. Ibland kan det bli tillfällig framkomlighet om det pågår skogsbruk utmed vägen. Tänk dock alltid på att köra försiktigt eftersom du kan möta en timmerbil. Parkera alltid så att andra fordon lätt kan passera.


AVVERKNING

Vid avverkning bedöms ett träd utifrån sin kvalitet och diameter. Det kapas i bestämda längder, vilket kallas för aptering. Det är vid apteringen som kvalitén på din skog avgörs.


Det är i skördaren som Apteringen till största del sker. Skördaren fäller och kapar träden. Krokiga eller skadade träd blir massaved och raka stammar blir sågtimmer. Maskinföraren har datorn till sin hjälp vilken mäter och sorterar virket efter träslag, kvalitet och grovlek, redan på på plats i skogen.


Skördaraggregatet har givare som mäter längd, medan diametern på stammen mäts av kvistknivarna eller matarrullarna. All data samlas in så att man kan se mängd och vilka trädslag som avverkats. Sedan beräknar man fram rätt pris och allt redovisas för säljare och köpare.


Allt avverkat virke delas in i olika kvalitetsklasser, beroende på vad det skall användas till. Snickerier, paneler och kvistfria fönsterkarmar kräver virke av högsta kvalitet. Träd som har vuxit långsamt och har blivit långa och raka har bäst förutsättningar att hamna i den högsta klassen. De lägre kvaliteterna används för att tillverka produkter som lastpallar och emballage. 


HUR MYCKET ÄR EN SKOGSKUBIKMETER(m³sk)?

Det finns en mängd måttenheter för att ange volymen på skog och virke.

Här nedan presenterar vi de olika måttenheterna och vad de innebär:


Skogskubikmeter (m³sk)
Här avses hela stammens volym, från den tänkta stubben (fällskäret) och uppåt, inklusive topp och bark. Detta mått används för att beräkna mängden skog på en viss areal, till exempel vid inventering och taxering.

Kubikmeter fast mått under bark (m³fub)
Ett mått som avser verklig volym, utan bark. När du säljer skog i form av exempelvis ett avverkningsuppdrag, betalas massaved och sågtimmer oftast i kr/m³fub.

Kubikmeter fast mått på bark (m³fpb)
Avser volym på kapade och kvistade stockar, med barken kvar. Ved bör mätas i m³fpb eftersom barken har ett högt bränslevärde som är viktigt att få med.

Kubikmeter travat (m³t)
Här avses volymen av en virkestrave, inklusive luft. Vid frakt av timmer och massaved används travat mått.

Kubikmeter toppmätt (m³to)
Här mäts volymen av virket som en rak cylinder mätt ur toppskärets diameter under bark. Används för att mäta sågtimmer.

Kubikmeter stjälpt mått (m³s)
Ett stjälpt mått. Här avses den yttre volymen av flis, sågspån, bark och liknande, inklusive luft. Vid transport av flis används stjälpt mått när man lastar. Volymmåtten går att översätta mellan varandra med hjälp av olika omräkningstal. Samtliga anger virkesvolymen i kubikmeter, men med olika andel luft, bark och trä.


En måttomvandlare hittar du på: skogssverige.se/omvandlare

69%

AV SVERIGES LANDAREAL ÄR SKOG.

8% ÄR JORDBRUKSMARK,

7% ÄR ÖPPEN MYR,

BEBYGGELSE UTGÖR ENDAST 3%.