GUIDE

 

VIRKESAFFÄREN STEG FÖR STEG

"We know that good planning means good business"

Nedan följer vår guide som förklarar steg för steg hur en virkesaffär med Nordic Forest fungerar.

1.

Behovsanalys

Virkesaffären inleds med analys av åtgärdsbehoven på fastigheten. Detta är underlaget för att upprätta ett kontrakt.

 

6.

Transport

Respektive sortiment får en egen transportorder som skickas till våra  mottagningsplatser.

Se våra mottagningsplatser >


Läs mer om våra olika  transportmöjligheter under

LOGISTIK

2.

Kontrakt

I följande dialog avtalar vi priser,  betalningsplan, avverkningstid, certifiering och annat som har betydelse för affären.

 

4.

Avverkningsplanering

Innan avverkningen startar, detaljplaneras området. (Länk till: planeringsinstr., inom kort)

Planeraren kan vara fältpersonal eller avverkningsentreprenören. Alla planerare har genomfört utbildningen SYN Naturvärdes-bedömning via Skogsbrukets Yrkesnämnd.

Före avverkningsstart informeras markägaren, samtidigt skickas en apteringsinstruktion till entreprenören om vilka sortiment som ska avverkas.

7.

Inmätning

Mätning av respektive sortiment utförs av oberoende part, Biometria. De flesta sortiment mäts in i m3fub, d.v.s. fast under bark, medan Grot mäts in i Mwh. Mätresultatet skickas sedan till Biometrias databas där det upprättas mätbesked som sedan skickas månatligen till markägaren.

3.

Registrering kontrakt

Kontraktet registreras i vårt affärssystem. En arbetsbeskrivning skickas till berörd entreprenör och en virkesorder skickas till transportbolagen.

 

5.

Avverkning

Våra entreprenörer tar ansvar för avverkningen och de är både erfarna och välutbildade. Entreprenörerna rapporterar löpande avverkade och skotade volymer.


När denna rapportering sker, går signaler till våra åkerier med information om vilken typ av sortiment det gäller samt  koordinaterna till platsen för upphämtning och vidare transport.

8.

Avräkning

När allt virke är borttransporterat och inmätt, slutredovisas du som markägare.

Eventuella entreprenörskostnader redovisas och dras av från virkeslikviden.


Betalning sker enligt den betalningsplan som är upprättad.

 

VÅRA RUTINER

GÄLLANDE FAKTURERING

För att kunna hantera faktureringen snabbare och smidigare så är det viktigt att alla uppgifter finns med när ni skickar er faktura till oss.


Vänligen notera att om uppgifterna är ofullständiga kan vi inte behandla fakturan.


MEDAN VI TAR HAND

OM DITT VIRKE

KAN DU TÄNKA

PÅ ANNAT

E-FAKTURA, SNABBARE OCH BÄTTRE


  • Faktureringen går snabbare
  • Fakturan kommer fortare fram
  • Bättre för miljön